I Made Budiarta (2023) “MAKNA UPACARA MAPAG TOYA DISUBAK SARWA RAHAYU BALINGGI KECAMATAN BALINGGI PARIGI MAOUTONG”, WIDYALAYA: Jurnal Ilmu Pendidikan, 00, pp. 129-139. Available at: https://jurnal.ekadanta.org/index.php/Widyalaya/article/view/367 (Accessed: 15July2024).